Skip links

Učivo pre strednú školu – 4. ročník

Zvoľte si predmet

Slovenský jazyk a literatúra

Srbský ako nematerinský jazyk

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Ústava a práva občanov

Filozófia

Sociológia

Dejepis

Biológia

Matematika

Fyzika

Chémia

Výpočtová technika a informatika

Telesná výchova

Volitelné predmety

Občianska výchova

Náboženstvo

Jazyk, média a kultúra

Umenie a dizajn

Jednotlivec, skupina a spoločnosť

Vzdelávanie pre trvalo udržitelný rozvoj

Slovenský s prvkami narodnostnéj kultúri (fakultativne pre žiakov v srbskom oddelení)

Vedeckovýskumná metodologia

Aplikované vedy

Relígia a civilizácia